Carbstone Innovation

Carbonatatie 2

Dankzij de gepatenteerde carbstone technologie ontwikkelt Orbix de meest diverse hoogwaardige materialen met Carbinox® en CO2 als binder, dus zonder cement. Van tegels en dakpannen tot klinkers, bouwblokken en zelfs metaalbriketten voor de staalindustrie.

In het kader van de strengere milieunormen, de stijgende CO2-emissierechten en het zerowastebeleid in de EU brengt de carbstone technologie heel wat voordelen met zich mee. Niet alleen zet het procedé metaalslakken om in een product met meerwaarde, het geeft de CO2 die door bedrijven wordt geëmitteerd ook een waardevolle, nieuwe én duurzame bestemming en zorgt voor een unieke, permanente opslag van een substantiële hoeveelheid CO2.

Historiek

Het team achter Carbstone Innovation NV heeft een achtergrond in het verwerken en transporteren van materialen uit steengroeves in dienst van dijkverstevigingen, wegenwerken en openbare aanbestedingen.  Sinds 1996 zijn TRC en Recmix Belgium, de moederbedrijven van Carbstone Innovation NV actief als transporteur en verwerker van de staalslakken van de inox staalfabrieken in Genk en Charleroi. Slakken zijn een bijproduct van de fabricatie van staal en bestaan hoofdzakelijk uit anorganische mineralen. 
Bij het breken van de slakken werd al snel duidelijk dat deze een aanzienlijke hoeveelheid recycleerbaar metaal bevatten. Recmix Belgium ontwikkelde de technologie noodzakelijk om deze metaalfractie te recupereren en doet dit tot op de dag van vandaag nog steeds. De resterende anorganische fractie wordt hoofdzakelijk ingezet in de wegenbouw (asfalt) en de betontoepassingen.

In 2004 ontdekte Recmix dat de fijnste restfracties van slakken verharden onder invloed van de beperkte concentratie CO2 in de atmosfeer. Dit proces is gebaseerd op de carbonatatie van het CaO en MgO dewelke in grote hoeveelheden aanwezig zijn in de slak. Onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met het VITO leidde tot een gepatenteerd proces waarbij dit natuurlijk proces versneld kan worden om van deze fijne restfractie hoogwaardige bouwmaterialen te maken, en daarbij een milieuvriendelijke oplossing te bieden voor zowel de slak als CO2. Uit deze technologie is Carbstone Innovation NV ontstaan in 2009 met als doel de kennis en competenties van Recmix Belgium BVBA en VITO NV met betrekking tot het carbonateren van slakken te bundelen.

Vandaag is Carbstone Innovation NV een volwaardige dochter van Recmix Belgium BVBA en vertegenwoordigt zij een reeks van technologieën die gericht zijn op het milieuvriendelijk verwerken van secundaire grondstoffen, met als kerncompetentie de carbonatatie van (metaal)slakken. Hiernaast werken wij ook aan de ontwikkeling van de carbonatatietechnologie voor andere grondstoffen, zoals assen, non-ferro slakken en andere minerale afvalstoffen. Wij willen deze technologieën verder ontwikkelen, uitbreiden en toepasbaar maken voor onszelf maar ook voor derden zodoende de maatschappij een kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossing te bieden voor het CO2 probleem.

Over ons

Carbstone Innovation NV is opgericht met als doel om de technologie rond het carbonateren te ontwikkelen, te promoten en commercieel uit te baten zodoende een wezelijk verschil te maken voor de maatschappij inzake afvalverwerking. In princiepe is het zelfs zo dat we streven om van producten die in het verleden als afval werden bestempeld nieuwe grondstoffen te maken en dus aan maximaal hergebruik ervan. Slakken afkomstig uit de staalindustrie vormen al decennia lang een grote bron van grondstoffen die tot op heden niet ten volle worden benut. Koolstofdioxide, het broeikasgas, is het onderwerp van menig onderzoek omdat het verantwoordelijk wordt geacht voor een globale temperatuursstijging van de atmosfeer.

Door het Carbstone process kunnen van deze twee producten, tot voorheen bestempeld als afval, een duurzaam en innovatief product creeeren dat bijdraagt aan een groenere maatschappij. Carbstone Innovation NV zorgt voor verdere ontwikkeling van de technologie om een steeds betere en efficientere verwerking van CO2 en slakken tot hoogwaardige producten te bewerkstelligen. Ook wordt er verder gekeken naar andere grondstoffen die mogelijks ook kunnen bijdragen tot een groenere economie. Hiervoor onderschijven wij stellig het C2C princiepe: cradle to cradle.

Om deze doelstelling te bereiken moeten we natuurlijk ook samenwerken met allerhande stakeholders: partners, onderzoekers, overheid maar zeker ook omwonenden en het algemene publiek. Wij streven er naar om met respect voor ieder van deze groepen onze activiteiten uit te voeren.

Pilot plant

Onder impuls van het Waalse Marshallplan en binnen de “Pôle Mecatech” (CARMAT project) is Recoval Belgium BVBA (zusterbedrijf van Carbstone Innovation NV) al sinds de zomer van 2013 bezig met de constructie van een volwaardige pilot plant waarin de carbonatatietechniek, zoals gepatenteerd door Carbstone Innovation NV, een centrale rol speelt. In deze plant, gelegen langs de rivier de Samber in het Waalse Farciennes (dichtbij Aperam Carinox) zullen slakken van diverse origine worden behandeld. De functionele doelstelling van de fabriek is door middel van carbonatatie hoogwaardige bouwproducten te maken uit twee restproducten, staalslakken en CO2. Deze twee producten zijn in onbehandelde vorm afvalproducten die door middel van ons procedé opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof voor allerlei toepassingen.

Om voldoende grondstof te voorzien voor het carbonatatieproces is er een innovatieve maalmolen geïntegreerd in de fabriek waardoor we ruwe metaalslakken kunnen verwerken tot enerzijds een fijne fractie (filler) geschikt voor carbonatatie, en anderzijds het aanwezige metaal kunnen recupereren. Deze manier van werken laat toe om zeer nauwkeurig de korrelgrootte en het vochtgehalte van de grondstof te sturen zodoende een optimaal proces te bewerkstelligen. Binnen in de fabriek zullen twee mixers de verschillende grondstoffen (fillers en diverse slakkenzanden) samen met een hoeveelheid water mengen. Dit water zal dienen om de aanwezige CaO te hydrateren en om carbonatatie mogelijk te maken.  De volgende stap is het vormgeven, dat gebeurt met een grote pers. Deze pers kan een brede waaier van stenen maken, zowel hol als vol. Het carbonateren zelf gebeurt in een autoclaaf onder hoge druk en temperatuur waardoor stenen met sterktes van hoger dan 100 MPa mogelijk worden. Dit opent de deur tot een waaier van toepassingen, gaande van klinkers tot industriële bouwblokken.

Het doel van deze plant is tweeledig: het zal voor ons, en onze klanten, de mogelijk geven om op industriële schaal aan onderzoek en ontwikkeling te doen. De stap tussen labo en een productieplant wordt hiermee overbrugd, wat realistische kostenschattingen, procesparameters en doorlooptijden mogelijk maakt. Ten tweede zal deze plant op aanvraag van klanten en partners gebruikt kunnen worden om bepaalde tonnages van slakken efficiënt om te vormen tot bouwblokken. Het is dus een combinatie tussen een productieplant en een O&O plant.

Toepassingen

Tegels - Dakpannen - Klinkers - Boordstenen - Bouwblokken - Briketten

In samenwerking met

CTP
Vito

Wilt u carbonatatietechnologie in uw bedrijf te implementeren?
Dat kan. We bundelen graag de krachten om er specifiek voor uw productieproces een succes van te maken.