Orbix tekent Green Deal met de Vlaamse Overheid

Orbix heeft samen met 100 andere bedrijven en de Vlaamse OVerheid een vrijwillige overeenkomst, de Green Deal, ondertekent. Dit om samen een groen project te starten. Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. De overeenkomst bevat een duidelijke rolverdeling, een omschrijving van de verwachte resultaten, de hieraan gekoppelde acties en de tijdsplanning.

De Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Alle partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om het project te realiseren. Het convenant moet de weg vrijmaken, zorgt voor een versnelling of dient als hefboom voor andere (gelijkaardige) initiatieven. 

Met deze Green Deal willen we de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Werken aan biodiversiteit wordt momenteel niet vaak als belangrijk beschouwd. Deze Green Deal probeert deze drempel weg te werken en de opportuniteiten in de verf te zetten. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • de natuurwaarden op ons bedrijventerrein verhogen via permanente en tijdelijke natuur het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen structureel verhogen 
  • het welzijn van werknemers verhogen en het imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving, enz. verbeteren